Jogszabályi hivatkozás

4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet

a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről

36. §

(7)178 A projekt megvalósítását a kedvezményezett másra átruházhatja, ha az új kedvezményezett a felhívásban foglalt feltételeknek megfelel és ahhoz az NFÜ előzetesen írásban hozzájárul. A projekt átruházása során a projekt céljai nem módosulhatnak.

 

302/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet

a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról

17. § (3) A Rendelet 36. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A projekt megvalósítását a kedvezményezett másra átruházhatja, ha az új kedvezményezett a felhívásban foglalt feltételeknek megfelel és ahhoz az  NFÜ előzetesen írásban hozzájárul. A  projekt átruházása során a  projekt céljai nem módosulhatnak.

 

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program GOP-tükör intézkedéseinek vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz

F.5.1.  A Támogatási Szerződés módosítása

g)  A projekt megvalósítását a kedvezményezett másra átruházhatja, ha az új kedvezményezett a Pályázati Felhívásban foglalt feltételeknek megfelel, és ahhoz az NFÜ előzetesen hozzájárul vagy, ha az újkedvezményezett jogszabályon alapuló jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba. A projekt átruházása során a projekt céljai nem módosulhatnak.

 

26/2012. (X. 24.) NFM utasítás az egységes működési kézikönyvről

122. A projektátadás pénzügyi vonatkozású szabályai

262. § (1) A kedvezményezett-váltás időpontjáig a támogatási szerződésben megnevezett kedvezményezett, a kedvezményezett-váltás időpontját követően a projektátvevő kedvezményezett részéről felmerült költségek számolhatók el azzal, hogy a kedvezményezett-váltást tartalmazó szerződésmódosítás hatálybalépéséig az igényelt kifizetések felfüggesztésre kerülnek.

(2) A projektátadó kedvezményezett nevére szóló valamennyi elszámolni kívánt számlát, bizonylatot a támogatási szerződés módosítása előtt be kell nyújtani elszámolásra.

(3) Ha az elszámolni kívánt számlák, bizonylatok benyújtása a (2) bekezdés szerint nem történt meg, a dokumentumok benyújtását a szerződésmódosítás feltételeként kell előírni.

(4) Ha a támogatási szerződés módosításának benyújtásakor a kedvezményezett kifizetési igénylése már benyújtásra került, de még nem került jóváhagyásra - az adott kifizetési igénylés felfüggesztése mellett -, fel kell hívni a kedvezményezett figyelmét, hogy valamennyi, még elszámolni kívánt költséget a már benyújtott kifizetési igénylésben kell rögzíteni és beküldeni.

(5) A benyújtott kifizetési igénylés jóváhagyásának feltétele, hogy az elszámolt és beérkezett számlákkal, bizonylatokkal összhangban a projektátadó és projektátvevő kedvezményezetti költségvetési táblák benyújtásra és elfogadásra kerüljenek.

(6) A támogatási szerződés módosítását követően kizárólag a projektátvevő kedvezményezett jogosult kifizetési igénylést benyújtani, valamint kizárólag a nevére és címére szóló számlák, bizonylatok számolhatóak el.

263. § (1) Az átadó vagy jogelőd kedvezményezettnél felmerült költségek akkor számolhatók el, ha a bizonylatokon szereplő fizikai teljesítés dátuma korábbi, mint a szerződésmódosítás alapjául szolgáló, projektátadásról szóló dokumentum hatályba lépésének napja.

(2) Az átvevő vagy jogutód kedvezményezettnél felmerült költségek a szerződésmódosítás alapjául szolgáló, projektátadásról szóló dokumentum hatálybalépésének napját követő fizikai teljesítés esetén számolhatóak el.

(3) Az átadó vagy jogelőd kedvezményezett (a támogatási szerződésben megnevezett fenntartó) a nevére szóló valamennyi elszámolni kívánt számlát és bizonylatot a támogatási szerződés módosítása előtt köteles elszámolásra benyújtani. Ha ez nem történt meg, ezt a szerződésmódosítás feltételeként kell előírni. Ezen számlákra, bizonylatokra jutó támogatás átadó vagy jogelőd kedvezményezett részére történő kifizetésére csak akkor kerülhet sor, ha a szerződésmódosítás még nem került aláírása.

(4) Ha a projekt átadása során kifizetési igénylést nyújt be az átadó vagy jogelőd kedvezményezett, annak a Rendeletben meghatározott százalékos korlátot nem szükséges elérnie.

264. § (1) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a kedvezményezettnek kell a fejlesztést aktiválnia és a könyveiben nyilvántartania.

(2) Ennek megfelelően az átadó vagy jogelőd kedvezményezettnek a fejlesztést át kell adnia az átvevő vagy jogutód kedvezményezettnek.

265. § (1) A projekt átadása esetén, ha a projektátadó kedvezményezett korábban igényelt előleget, az általa számlákkal lefedett és elszámolt költségekre jutó előlegen túl esetlegesen fennmaradó előleg összegét a KSZ-nek vissza kell követelnie, kivéve, ha a projektátadást jogszabály rendeli el. A projekt átadása esetén a KSZ a projekt átvevőjének az előleg fizetésére vonatkozó igényét akkor fogadhatja be, ha a módosított támogatási szerződés hatályba lépett.

(2) A támogatási szerződés módosításának feltétele - valamennyi, a pályázati adatlap és a támogatási szerződés mellékletét képező nyilatkozat, illetve dokumentum benyújtása mellett -

a) az (1) bekezdésben meghatározott előleg elszámolása, illetve a még el nem számolt előleg feletti összeg visszafizetése vagy jogszabály által elrendelt projektátadás esetében az el nem számolt előleg átadásának igazolása,

b) az előleg-elszámolást tartalmazó kifizetési igénylés KSZ általi jóváhagyása,

c) a projektátadó és a projektátvevő kedvezményezettek költségvetésének elfogadása.

(3) A támogatási szerződés módosítását követően a projektátvevő kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott mértékig igényelhet előleget.

(4) A projektátadó kedvezményezett költségvetése a támogatási szerződés módosítását követően nem módosítható.

(5) A támogatási szerződés módosítása mindaddig nem lép hatályba, amíg a projektátadó kedvezményezett a támogató részére vissza nem fizeti az el nem számolt előleget vagy jogszabály által elrendelt projektátadás esetében nem igazolja az el nem számolt előleg átadását.

(6) Az el nem számolt előleg után ügyleti kamatot kell felszámítani.

195. A projektgazda személyének változása

430. § (1) A támogatásról hozott döntést követően a projektgazda személyének változása

a) jogutódlással, vagy

b) a projekt átruházásával

történhet.

(2) Az átadó vagy jogelőd kedvezményezett által a támogatási szerződésben vállaltakért az átvevő vagy jogutód kedvezményezett felel.

(3) A kedvezményezett személyének változása során figyelemmel kell lenni az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 57. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételekre. ((1) A tagállam vagy az irányító hatóság biztosítja, hogy egy

művelet csak akkor tartja meg az alapokból származó hozzájárulást, ha a művelet befejeződését követő öt éven belül – vagy olyan tagállamokban, amelyek éltek azzal a lehetőséggel, hogy ezt a határidőt a KKV-kba történő beruházás vagy az ezek általteremtett munkahelyek fenntartása érdekében csökkentsék,három éven belül – a műveletet illetően nem történik olyan jelentős módosulás, amely:

a) jellegét vagy végrehajtási feltételeit érinti, illetve valamely cégnek vagy közjogi szervnek jogtalan előnyt  biztosít; és

b) valamely infrastruktúraegység tulajdonjogának jellegében bekövetkezett változásból vagy egy termelőtevékenység megszűnéséből ered.)

431. § (1) A projekt megvalósítását a kedvezményezett másra átruházhatja, ha az új kedvezményezett a felhívásban foglalt feltételeknek megfelel és ahhoz az NFÜ előzetesen írásban hozzájárul, vagy, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba.

(2) A projekt átruházása során a projekt céljai nem módosulhatnak.

(3) A jogutódlás vagy a projektátvállalás bejelentését követően, a támogatási szerződés módosítása előtt rendkívüli helyszíni ellenőrzés rendelhető el.

(4) Ha az NFÜ a jogutód vagy az átvevő kedvezményezett támogatási jogviszonyba való belépését jóváhagyja, az IH/KSZ a támogatási szerződés módosítására vonatkozó eljárási szabályoknak megfelelően módosítja a támogatási szerződést.

(5) Ha az NFÜ a jogutód vagy az átvevő kedvezményezett támogatási jogviszonyba való belépését nem hagyja jóvá, a KSZ elállhat a szerződéstől.

432. § (1) A támogatási szerződéssel még nem rendelkező jogutód/projektátvevő papír alapon kérelmezi a KSZ-nél a kedvezményezett-cserét. A további eljárásrendi lépéseket a kapcsolattartás szabályai szerint az e-ügyintézés felületen keresztül kell lebonyolítani.

(2) Ha a kedvezményezett már rendelkezik támogatási szerződéssel, a kedvezményezett-cserét az e-ügyintézés felületen keresztül kell kérelmezni.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti esetben a kapcsolattartás az érvényes felhasználói jelszóval rendelkező felhasználóval történik.

(4) Ha az e-ügyintézéshez szükséges jelszó nem áll rendelkezésre, a jogutód/projektátvevő a kedvezményezett-cserét alátámasztó dokumentumokkal együtt új jogosultságot kérelmezhet a KSZ-nél.

433. § (1) Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a pályázatot benyújtó konzorciumvezető személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha

a) nem változik a projekt alapvető célja,

b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a pályázati felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a pályázók számára előírt dokumentumok,

c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik,

d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a pályázat benyújtására vonatkozó jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,

e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,

f) kizárás esetén a konzorcyiumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,

g) a tagcsere nélküli új tag bevonása indokolt.

(2) Ha a pályázati útmutató kedvezményezetti körre vonatkozó előírásai lehetővé teszik, illetve a vonatkozó jogszabályoknak, feltételeknek megfelel, egyéb módosítások is lehetségesek a pályázó és konzorciumi tag viszonylatát illetően.